Home

PBL kunskapsbanken

Lagstödet för parkeringsplatser med kommunalt huvudmannaskap är PBL 4 kap 5 § p. 2 och lagstödet för parkeringsplatser med enskilt huvudmannaskap är PBL 4 kap 8 § p. 2. Precisering Användningen kan preciseras om kommunen vill avgränsa användningen till en specifik funktion för att undvika störningar Detta kunskapsutbyte ger Boverket vägledning om vilka problemområden som är relevanta i PBL- uppföljningen. Osäkerheter i underlagen och bortfall Det finns alltid en osäkerhet när enkäter konstrueras Detaljplanering - PBL kunskapsbanken - Boverket. Planering. Regional fysisk planering. Översiktsplanering. Detaljplanering. Detaljplaneinstrumentet. Lämplighetsbedömning. Detaljplaneprocesserna. Att reglera med detaljplan ,QQHKnOO NNN Detaljplanering NNN Detaljplaneinstrumentet NNN Vad är en detaljplan NNN Detaljplanekravet NNN Äldre planer NNN Äldre planer och deras giltighet NNN Detaljplanepr PBL kunskapsbanken PBL kunskapsbankens sidor om tillsynsarbetet enligt plan- och 2014-04-10. Boverket har i uppgift att årligen samla in och sammanställa uppgifter om hur tillämpningen av plan- och bygglagen utvecklas. Syftet med detta är att undersöka hur plan- och bygglagen omsätts i de

Planbestämmelsekatalogen - PBL kunskapsbanken - Boverke

 1. 1 kap. Syfte, innehåll och definitioner 1 § I denna lag finns bestämmelser om planläggning av mark och vatten och om byggande. Bestämmelserna syftar till att, med hänsyn till den enskilda människans frihet, främja en samhällsutveckling med jämlika och goda sociala levnadsförhållanden och en god och långsiktigt hållbar livsmiljö för människorna i dagens samhälle och för.
 2. Byggnadens volym bedömdes istället utifrån anpassningskraven i 2 kap. 6 § PBL, med beaktande av utformningskravet i 8 kap. 1 § 2 PBL. Byggnadsnämndens meddelade bygglov fastställdes då tomtens storlek och platsens läge medförde att såväl byggnadens volym som placering var lämplig med hänsyn till stads- och landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på platsen samt intresset av en god helhetsverkan
 3. PBL Kunskapsbanken. Boverket har tagit fram en handbok för alla som använder plan- och bygglagen, PBL. I kunskapsbanken samlar Boverket regelförändringar som sker i lag och förordning samt information om nya avsnitt. På de olika webbsidorna i handboken kan du läsa lagtexten direkt så som den ser ut i riksdagens databas
 4. För ytterligare vägledning i frågor som rör handläggningen av lov eller tillsynsärenden enligt PBL rekommenderar vi Boverkets PBL kunskapsbanken. PBL kunskapsbanken, Boverket. Du är också välkommen att höra av dig till oss på SKR för frågor om exempelsamlingen eller andra frågor som rör lov, byggande och tillsyn
 5. Det finns ju en definition i PBL kunskapsbanken som lyder: Citat: En bebyggelse är sammanhållen bebyggelse där bygglov behövs med hänsyn till omfattningen av byggnadsverk i bebyggelsen om båda nedanstående kriterier är uppfyllda
 6. Kunskapsbanken är Boverkets digitala handbok för PBL som består av cirka 2000 webbsidor där man kan söka aktuella och kvalitetssäkrade vägledningar, regler, rättsfall om bland annat region-, översikts- och detaljplanering, lov- och byggprocessen samt Boverkets byggregler

Metod - PBL kunskapsbanken - Boverke

Boverket har gjort ett ordentligt lyft av sin webbaserade handbok PBL kunskapsbanken. Mer än hundra nya vägledningstexter har tagits fram och bland annat handlar det om tillgänglighet, brandskydd, energi och konstruktion. Informationen ska nu vara mer samlad och förutom PBL täcka även BBR och EKS Boverkets vägledningssidor PBL Kunskapsbanken är goda ingångar till föreskrifternas överordnade regler i Plan-och byggförordningen respektive Plan- och bygglagen. Adress Ringvägen 10 PBL Kunskapsbanken. Boverkets webbvägledning PBL kunskapsbanken har kompletterats med en temasida om rivningsavfall och avfallshantering. Där beskrivs hela processen för rivningsavfall som rör åtgärder som omfattas av plan- och bygglagens kontrollsystem. Alltså rivningsåtgärder som antingen kräver: rivningslov; bygglov; anmälan Vägledningen PBL kunskapsbanken har i år haft 2,1 miljoner besök och portalen för PBL webbutbildningar har 10 000 registrerade användare. Webbutbildningarna lockar allt fler från samhällsbyggnadssektorn och inte minst studerande - tillsammans utgör dessa nästan en tredjedel av registrerade användare

Detaljplanering - PBL kunskapsbanken - Boverke

Exempelsamling PBL SK

 1. PBL eller kommunens regler? Byggahus
 2. Byggbranschens nytta av PBL kunskapsbanken - Bygg & tekni
 3. PBL kunskapsbanken har uppdaterats
 4. Byggreglernas energikrav - Svensk Ventilatio
 5. Allmänna råd samt vägledning om rivningsavfal

PBL kompetens december 202

Trafik- och mobilitetsplan för ett mer tillgängligt ochExempel på gröna tak - PBL kunskapsbanken - Boverket

Ny på jobbet inom PBL-administration?

 1. Tillgänglighet i planering och byggande
 2. Ny på jobbet som översiktsplanerare
 3. Arbetsplatsbesök enligt PBL i Norrköping 2012-09-06 Roger Åslund och Stig Åkerman
 4. Webbutbildningen PBL på rätt sätt - avsnitt 8: Varför är arkitektur viktigt?
Studentbostäder - PBL kunskapsbanken - Boverket

DP F1 Introduktion till detaljplanering

 1. [EGL7] Interview pré-match avec mythiX.pMp
 2. Så funkar samhällsbyggnadsprocessen
 3. Championnat de France Badminton 2011 - N3 J9 - IMBC3 vs LPR2
Olika skeden i byggandet - PBL kunskapsbanken - BoverketExempel på gröna väggar - PBL kunskapsbanken - BoverketKöksventilation - PBL kunskapsbanken - BoverketNybyggnad - PBL kunskapsbanken - BoverketRamper - PBL kunskapsbanken - BoverketTidigare uppföljning - PBL kunskapsbanken - Boverket