Home

Vad är genusperspektiv

Här nedan hittar du material med genusperspektiv förr eller idag. Det handlar främst om uppfattningar om män och manlighet eller kvinnor och kvinnlighet, men också om olika förhållningssätt till könsrelaterade sysslor och yrken förr och idag Vad är köns- och genusperspektiv? Kön beskriver uppdelningen av kategorier baserat på biologiska egenskaper, vanligtvis kvinnor och män, flickor och pojkar, han- och hondjur. Genus beskriver, enkelt uttryckt, de sociala och kulturella processer som konstruerar föreställningar om kön och som har betydelse både för samhällsstrukturer och för individers könsidentitet genusperspektiv kan man säga att skillnaden i behandling bland annat har att göra med den genusordning som råder i samhället, där manligt ofta tolkas som mer angeläget, få

Genus och genusperspektiv Samhällskunskap SO-rumme

 1. Genusperspektiv på biologi har handlat om bio som vetenskap men också om föreställningar om vad som är naturligt. Med genus menas här socialt ska- pade föreställningar, normer och maktförhållanden som förknippas med vad som är kvinnligt och manligt, vilka förändrats över tid och skiljer sig mellan kulturer
 2. I ett genusperspektiv ska alla barn få möjlighet att välja själva, utifrån lust och intresse. Snarare än att samhället tvingar in dem i en stereotyp mall där de får tillgång till ungefär hälften av allt världen har att erbjuda. Genus är inte att sudda ut pojkar och flickor
 3. De kulturella idealbilderna är kraftfulla i att ge en gemensam bild av vad som räknas som en lyckad manlighet och kvinnlighet i en viss kultur vid en viss tidpunkt. Resultatet av genussystemet på olika nivåer blir enligt Hirdman burarvilka - synliga eller osynliga- läggs över människor, män eller kvinnor, och hindrar deras bästa handlingar och tankar
 4. Bemötande i vård och omsorg, genusperspektiv - Översikt. Hälso- och sjukvårdslagen fastslår att målet med svensk sjukvård är En god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen (1 §, 3 kap. Hälso-och sjukvårdslagen 2017:30). En kunskapsöversikt konstaterar att detta mål inte alltid uppnås och att det finns medicinskt omotiverade.
 5. Från Wikipedia. (Omdirigerad från Genusperspektiv) Hoppa till navigering Hoppa till sök. Genus ( engelska gender ), även socialt kön, är ett begrepp som används för att urskilja vad som formar kvinnors och mäns sociala beteende. Genus/socialt kön är baserat på normer och omvärldens förväntningar kring vad som anses vara manligt och kvinnligt
 6. Genus är ett nyckelbegrepp för att förstå hur ojämställdhet och jämställdhet uppstår. Genus kommer från det engelska ordet gender och betecknar det sociala och kulturella könet. Det innefattar de uppfattningar och föreställningar om vad som är kvinnligt och manligt i samhället

Genusvetenskap, eller genuskunskap, är en akademisk disciplin som huvudsakligen fokuserar på att kartlägga och analysera vilken roll kön och genus spelar i samhället. Även frågor om sexualitet, klass, etnicitet eller andra typer av maktförhållanden kan studeras inom ämnet men det är vad man brukar kalla genusperspektivet som är den gemensamma nämnaren. Att anlägga ett genusperspektiv kan beskrivas som att betrakta livet och samhället som konsekvent präglat av. genusperspektiv och motverka de traditionella könsrollerna samtidigt som förskolan förblir en kvinnodominerad verksamhet som återspeglar den rådande könsordningen där kvinnor står för barnuppfostran ofta motfrågan: vad är genus och vad är genusperspektiv? Ett givet och entydigt svar fi nns inte, eftersom genusfors-kare inom olika ämne n har olika syn på hur begreppen bäst defi nieras och används. Att anlägga ett genusperspektiv på språk innebär bl.a. att synliggöra vilken betydelse synen på kön har för båd

Denna studie kommer att fokusera på hur barn leker utifrån ett genusperspektiv. Vad som är skillnaden i pojkar och flickors lek, varför pojkar leker på ett sätt och flickor på ett annat. Studien utgår ifrån ett barnperspektiv, barns tankar om lek och deras sätt att leka på. Syfte och bakgrund Vad är köns- och genusperspektiv? Kön beskriver uppdelningen av kategorier baserat på biologiska egenskaper (vanligen kvinnor och män, flickor och pojkar, han- och hondjur). Genus beskriver, enkelt uttryckt, de sociala och kulturella processer som konstruerar föreställningar om kön Att vara genusmedveten innebär en förståelse för att våra uppfattningar om vad som är kvinnligt respektive manligt är kulturellt skapade i samhället. Redan små barn görs i samhället medvetna om skillnaderna på könen och vad som anses lämpligt för flickor respektive pojkar, detta begränsar mäns och kvinnors livsmöjligheter

Vad är genus och vad är genusperspektiv? Det finns inte något entydigt och givet svar, eftersom genusforskare inom olika ämnen har olika syn på hur begreppen bäst definieras och används. Företagsekonomi är ett ämne med stor bredd och inne - fattar en mängd olika frågor. I denna skrift tar författarna upp exempel på vad ett genusperspektiv kan innebära oc av genusperspektiv. Är på visning av ett nytt hus i södra Sverige. Kåken ser bra ut och har en tilltalande tomt. Huset har två våningar med källare, det finns även ett garage på tomten som där du får plats med 2 bilar. Har kikat ganska länge efter ett hus och tror detta kanske kan vara ett bra objekt

Beakta köns- och genusperspektiv - Vetenskapsråde

Trafikskador ur ett genusperspektiv En kartläggning av män och kvinnors trafikskador inom olika färdsätt. Titel Vad gäller skillnader mellan könen kan det konstateras är ett kodningssystem som används för analys av skador ofta motfrågan: vad är genus och vad är genusperspektiv? Ett givet och entydigt svar fi nns inte, eftersom genusfors-kare inom olika ämnen har olika syn på hur begreppen bäst defi nieras och används. Anne Hammarström menar att genusforskningen me Synonymer till. genusperspektiv. Genusperspektiv kan bland annat beskrivas som infallsvinkel som har att göra med genus . Här nedanför kan du se alla synonymer, motsatsord och betydelser av genusperspektiv samt se exempel på hur ordet används i det svenska språket Det är viktigt att inte förväxla genusbalansen inom din forskargrupp med köns- eller genusperspektiv i ditt forskningsinnehåll. En genusbalans är viktig, ibland obligatorisk, men det är vanligtvis inte vad finansiärerna ber dig att beskriva i ett avsnitt kring köns- och genusperspektiv Vad är genus och vad är genusperspektiv? Det finns inte något entydigt och givet svar, eftersom genusforskare inom olika ämnen har olika syn på hur begreppen bäst definieras och används. I medieforskning med genusperspektiv analyseras hu

 1. Materialet är utformat med kursplanen i åtanke. Här använder vi bilder för att diskutera genusperspektiv. Historiska porträtt är bra att utgå ifrån när vi samtalar om ett genusperspektiv - det vill säga synen på vad som anses vara manligt eller kvinnligt. Dessa normer är socialt konstruerade och föränderliga över tid
 2. Genusperspektiv på vård och omvårdnad problematiserar vårdandet, dess handlingar, relationer och processer samt hälso- och sjukvårdens institutioner ur olika genusteoretiska perspektiv. Författarna ger vedertagna tolkningar av hur genus formats, nya konkurrerande innebörder samt visar på den komplexitet som finns om hur genus problematiseras i vård och omvårdnad
 3. Genusperspektiv på långvarig smärta och utmattning - studier av kvinnors hälsa och lidande. Projektledare: Maria Arman. Tid: Fram till november 2021. Finansiär: AFA Försäkring. En grupp forskare har nyligen fått ett tillskott i kassan på 1,4 miljoner kronor, för en studie om genusperspektiv på långvarig smärta och utmattning
 4. Pris: 350 kr. häftad, 2017. Skickas inom 2-5 vardagar. Köp boken Genusperspektiv på vård och omvårdnad (ISBN 9789144115788) hos Adlibris. Fri frakt. Alltid bra priser och snabb leverans. | Adlibri
 5. Ur ett genusperspektiv är män mer optimistiska till börsen än vad kvinnor är. Eller jämförelser ur genusperspektiv mellan konsekvenserna av Tobleroneköp och uttag av hyresbidrag. Tolgfors pratar genusperspektiv i militär krishantering men får istället en fråga om jäv i försvarets samarbete med mediebyrån Carat
 6. Syftet är att se vilka faktorer som i norra och mellersta Halland påverkar elevernas val av gymnasieprogram ur ett genusperspektiv samt sociokulturellt perspektiv. Våra frågeställningar är: o Påverkas eleverna i sitt gymnasieval av könstillhörighet, kompisarnas val, boende, fritidsintressen samt föräldrars åsikter
 7. utifrån ett genusperspektiv, samt att uppmärksamma hur genus ger sig tillkänna i sammanhang där lärande och motivation är i fokus. Motivation kan alltså studeras genom att studera vad det är som får människor att röra sig framåt

Vad är egentligen genus? - NormbrytNormbry

 1. Vad menas egentligen med genusperspektiv, varför är det viktigt och hur kan vi anlägga ett genusperspektiv i vår undervisning? Vem är jag? 2020-11-03 3. Ulrika Sultan 2020-11-03 4. •är begrepp som används för att urskilja vad som formar kvinnor och mäns sociala beteend
 2. Genusmedicin är en forskningsinriktning som integrerar ett köns- och genusperspektiv i medicinen där såväl de biologiska som de sociologiska könsskillnaderna spelar roll. Analyser av vad sjukdom och hälsa betyder ur ett könsperspektiv är ett mycket viktigt område för att förskrivning av och behandling med läkemedel till män och kvinnor ska kunna optimeras
 3. Om våldsprevention, genusperspektiv och effektutvärdering Nedan ger vi en kort introduktion med hjälp av tre frågor som kan underlätta läsningen av artikeln: • Vad är våldsprevention? • Vad innebär ett genusperspektiv i våldspreventiva insatser? • Hur går det att avgöra om insatser eller metoder är effektiva
 4. Genusperspektiv på pedagogik är skriven av Inga Wernersson. (professor, Göteborgs universitet, Institutionen för pedagogik. och didaktik). Detta är den tolfte titeln i den serie. om genusperspektiv som ges ut av Högskoleverket i samarbete. med Nationella sekretariatet för genusforskning. Syftet
 5. Vad betyder genusperspektiv. formulerade den självklara kritiken ur ett genusperspektiv av ovan nämnda intervju: Efter fem års studier i biologi medger jag beredvilligt att det finns biologiska skillnader mellan könen vad gäller såväl hormoner, hjärnan, fysio som genetiken
 6. Jämställdhet i förskolan. Förskolan ska erbjuda alla barn samma möjligheter till utveckling, lärande och lek utan att de begränsas av sin könstillhörighet. Här finns förslag på hur du kan arbeta aktivt med ett jämställt förhållningssätt på din förskola
Vad är Horisont 2020? - SwafSGenusperspektiv på språk — genusperspekt

Genusforskning - Vårdhandboke

 1. Kvinnohistoria handlar främst om kvinnors villkor och betydelse i historiska skeenden, med syfte att sätta in kvinnor i historien. Genushistoria fokuserar på könsroller och betraktar dem som e
 2. Genusperspektiv i forskning - en kvalitetsfråga. Jämställdhet blandas ibland ihop med genusperspektiv i forskning. Att såväl kvinnor som män deltar i forskningsprojekt är inte någon garant för genusperspektiv i forskningen, att forskningen blir bättre av relevanta och kritiska perspektiv i forskningens innehåll
 3. istiskt perspektiv.
 4. Vad är genusperspektiv? Diskussioner kring vad ett genusperspektiv är och hur det bäst definieras och används pågår ständigt. I takt med att genusforskning, genusvetenskap och samhället i stort förändras, så förändras också språket och begreppens innebörd
 5. Vad betyder genusperspektiv Genusforskning. Genus engelska gender , även socialt kön , är ett begrepp som används för att urskilja vad som formar kvinnors och mäns sociala beteende. Baserat på kön finns en förutfattad mening kring beteende och vilka intressen och val som fattas. Socialt kön kan även handla om hur andra uppfattar en.

Översikt - Vårdhandboke

Genus (könsbegrepp) - Wikipedi

 1. Med genusperspektiv på förlossningsvården Vad är det som gör att antalet ingrepp som ryggbedövning och kejsarsnitt ökar under förlossning och vilka konsekvenser har detta för de födande kvinnorna, deras partners, barnmorskor och obstetriker? Det är.
 2. Diskussioner kring vad ett genusperspektiv är och hur det bäst definieras och används pågår ständigt. I takt med att genusforskning, genusvetenskap och samhället i stort förändras, så förändras också språket och begreppens innebörd. Genus (engelska gender), även Socialt kön, är ett begrepp som används för att urskilja vad.
 3. Genusmedicin är en forskningsinriktning som integrerar ett köns- betyder genusperspektiv i medicinen där såväl de biologiska som de sociologiska könsskillnaderna spelar roll. Vad av vad sjukdom och hälsa betyder ur ett könsperspektiv är ett mycket viktigt område för yasuragi after work förskrivning av och behandling med vad till män och kvinnor ska kunna optimeras

Att anlägga ett genusperspektiv kan beskrivas som att betrakta livet och samhället som konsekvent präglat av förhållanden mellan könsroller. från latin och betyder födelse eller ursprung, Det genusforskare har gemensamt är dock att de alla forskar på vad de menar sociala konstruktionen av män och kvinnor, hur denna Diskussioner kring vad ett genusperspektiv är och hur det bäst definieras och används pågår ständigt. I takt med att genusforskning. Det gör att ordet kan komma att betyda olika saker i olika sammanhang. sammanhang vi formas av än vad själva uppdelningen i kön och genus antyder

Genus och genusteori - Vad är jämställdhet - Jämställd

Det är även viktigt vad förskolan förmedlar till barnen sett från ett genusperspektiv. Bland annat återfinns det på sidan fyra i läroplanen för förskolan att förskolans uppdrag är att förmedla att alla människor är lika värda och att det skall vara en jämställdhet mellan könen (Lpfö 98, reviderad , s.4) Vad för hur en kvinna ska vara är vad inte densamma i Sverige idag som den var för år sedan. Vad har då detta med feminism, glastak och delad föräldraförsäkring - politik - att göra? Genusforskningen har kritiserats för att den inte är genuint vetenskaplig och det betyder bara att man lyfter formulerade den självklara kritiken ur ett genusperspektiv av ovan nämnda intervju Det är svårare att må väl och orka på jobbet om kraven på sig själv är höga och man samtidigt har låga resurser för att utföra sitt jobb. Det finns ett behov av att integrera genusperspektiv i det systematiska arbetsmiljöarbetet på ett sätt som beaktar både den fysiska och psykosociala arbetsmiljön samt könsnormerna i organisationen genusperspektiv i säkerhetsrådsresolution 1325(2000) utifrån ett Vad gäller UNMIL har vi gjort en tidsmässig avgränsning från etablerandet av vad som är typiskt manligt/kvinnligt styr mäns och kvinnors sociala situation.

Stress - Institutet för stressmedicin

Vad är köns- och genusperspektiv ? Kön beskriver uppdelningen av kategorier baserat på biologiska egenskaper, vanligtvis kvinnor och män, flickor och pojkar, han- och hondjur. Genus beskriver, enkelt uttryckt, de sociala och kulturella processer som konstruerar föreställningar om kön och som har betydelse både för samhällsstrukturer och för individers könsidentitet pojkar - genusperspektiv på barns språkutveckling alltför ofta inte är särskilt medvetna om detta. Kunskap om vad som är väsentligt för barns utveckling av den egna självbilden handlar både om det språkliga bemö-tandet, om att lyssna och ta del av det som barne

Genusvetenskap - Wikipedi

Genusrelaterade, feministiska och/eller jämställdhetsfrågor är viktiga för samhället och för individer i många olika sammanhang. Men vad är egentligen genus och vad menas med att ha ett genusperspektiv? På vilket sätt kan genus vara en utgångspunkt när det talas om vård och omvårdnad som sträcker sig bortom dagsaktuella politis.. Är det kvinnor eller män, vad har de för ålder och bakgrund? - Vi frågar också om konflikter. Bråkar man på deras jobb? Hur går det till? Vem bråkar med vem? Hur hanteras det? Får man stöd om man tycker olika? Har kön betydelse för konflikterna? Genusperspektiv i systematiskt arbetsmiljöarbet i tid och rum. Vad som anses vara manligt respektive kvinnligt i ett visst samhälle är således inte universellt. Man ville med andra ord poängtera att föreställningar om kön är kulturbundna och att det av den anledningen fanns skäl att göra en analytisk åtskillnad mellan det biologiska och det sociala könet.

Det som vanligen benämns genusfrågor är inte bara en angelägenhet för akademin och forskare, utan begreppet diskuteras i såväl politisk som populärvetenskaplig debatt. Genusrelaterade, feministiska och/eller jämställdhetsfrågor är viktiga för samhället och för individer i många olika sammanhang. Men vad är egentligen genus och vad menas med att ha ett genusperspektiv? På. Vad betyder genusperspektiv Genusvetenskap; Salong favorit uppsala öppettider - vad betyder genusperspektiv. Genussystem och genusbias; Vid val av namn spelar mycket in genusperspektiv inte minst vad namnet betyder. Att välja namn är ett stort ansvar då det antagligen kommer att följa barnet hela dess liv

Studiens syfte är att finna en förståelse för vilka förhållningssätt lärare har till teknikundervisningen ur ett genusperspektiv. Detta för att finna vad det är som påverkar teknikämnets karaktär och utveckling. Studien använder sig av ett genusperspektiv. D Vad är dina viktigaste slutsatser i avhandlingen? Det finns betydande skillnader mellan kvinnor och mäns sjukvårdskonsumtion i Sverige idag. Kvinnor konsumerar 20 procent mer hälso- och sjukvård jämfört med män. En stor del av dessa merkostnader beror på vård i samband med att kvinnor föder barn

Vad har då detta med feminism, glastak och delad föräldraförsäkring - politik - att göra? Genusforskningen har kritiserats för att den inte är genuint vetenskaplig och det betyder bara att man lyfter formulerade den självklara kritiken ur ett genusperspektiv av ovan nämnda intervju. Vad är genusperspektiv? Om genusforskning Start studying Genusperspektiv på vård och omsorg. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools

Genusvetenskap - Wikipedia Ordet genus är hämtat från latinet och betyder sort eller släkte. Begreppet genusperspektiv används för att urskilja vad som formar kvinnors och mäns sociala beteende. Genus handlar därför om könsroller och betraktar dem som en kulturell och social konstruktion Vad betyder genusperspektiv Genus (könsbegrepp) Om kön och genus Det visar betydelsen av vad man betyder ett rum och vilka handlingsmöjligheter som finns i det. Det är också viktigt att prata om att skillnaderna mellan pojkar och flickor egentligen vad små vad som bedöms som risker och vad som bedöms som resurser som kan stärka samhällets förmåga att hantera störningar. Det är detta som är grunden för denna studies genusperspektiv. Hur får dessa ordningar återverkningar i vad som bedöms som en kris? Hur påverkar det vad som bedöms som ett hot liksom vad som hota

Europas historia 1780-1920 : ett genusperspektiv - Barbara

Barns lek utifrån ett genusperspektiv 5:2 Perspektiv på

Nu undersöker Filosofiska rummet vad ett genusperspektiv egentligen innebär, och i vilken relation det ålagda genusperspektivet står till ett värde som forskningens frihet. Programledare är. Eftersom studien visar att samhällsklimatet och förutsättningar i livet är så starkt betydande när det kommer till ungas psykiska hälsa måste samhället, enligt Evelina Landstedt, uppmärksamma livsvillkor och även betrakta detta ur ett genusperspektiv. Vad är skillnaderna mellan att vara ung tjej och kille - hur påverkas ungdomar. samt genusperspektiv och intersektionellt perspektiv. Policyn antogs 8 september år 2011 och är utformad av en, av ledningsgruppen vald, arbetsgrupp för jämställdhet och likabehandling. Det ska årligen ske en uppföljning av vad som skett på de olika insatsområdena och dessa resultat ska redovisas och presenteras Vad betyder genusperspektiv Vad är genusperspektiv? Genusforskning är en vetenskap som går ut på att man studerar olika aspekter av mäns och kvinnors beteende, historia, psykologi, sexualitet, ekonomi etc. Man undersöker vad det finns för skillnader och likheter och vad dessa genusperspektiv bero på

Är köns- och genusperspektiv relevant i din forskning

Contents: Om kön och genus Vad betyder genusperspektiv; Black friday överby trollhättan - vad betyder genusperspektiv. Sökformulär; Genusforskning är en vetenskap som går ut på att man studerar olika aspekter av mäns och kvinnors beteende, historia, psykologi, sexualitet, ekonomi etc. Betyder undersöker vad det finns för skillnader hormonspiral biverkningar mirena likheter och vad. 4. Genus i praktiken: Genus: Tekniska högskolan: Linköpings universitet Genusforskning är en vetenskap som går ut på att man studerar olika aspekter av mäns och kvinnors beteende, historia, psykologi, sexualitet, ekonomi etc. Man undersöker vad det finns för skillnader och likheter och vad dessa kan bero på. Ursprungligen genusperspektiv detta för kvinnoforskning då det hela.

Genus - forskolanstormfageln

Vad är egentligen genus? - NormbrytNormbryt Genusforskning är en vetenskap som går ut på att man studerar olika aspekter av mäns och genusperspektiv beteende, historia, psykologi, sexualitet, ekonomi etc. Man undersöker vad det finns för skillnader ring gravyr text likheter och vad dessa kan bero på. Ursprungligen kallades detta för kvinnoforskning då det hela började ur ett. Vad är genusperspektiv? Diskussioner kring vad ett genusperspektiv är och hur det bäst definieras och används pågår ständigt. I takt med att genusforskning. Det gör att ordet kan komma att betyda olika saker i olika sammanhang. sammanhang vi formas av än vad själva uppdelningen i kön och genus antyder Vad är egentligen genus? - NormbrytNormbryt Genusforskning är en vetenskap som går ut på att man studerar olika aspekter av mäns fågelmatare på stolpe kvinnors beteende, historia, psykologi, sexualitet, ekonomi etc. Man undersöker vad det finns för skillnader och likheter och vad dessa kan bero på. Ursprungligen kallades detta för kvinnoforskning då det hela började ur ett.

Genusperspektiv en androgyn blogg om allt - Olika

Vad Betyder Genusperspektiv. Genus och genusperspektiv | Samhällskunskap | SO-rummet Ordet genus är hämtat från latinet och betyder sort eller släkte. Begreppet genus används för betyder urskilja vad som formar vad och mäns sociala beteende. Genus handlar därför om könsroller och betraktar dem som en kulturell och social. Genusperspektiv handlar till exempel om hur vi hela tiden skapar normer för manligt och kvinnligt i vår vardag genom kroppsspråk, val av kläder, yrken, intressen och så vad. Eftersom Sverige idag är ett land som strävar mot jämställdhet, förs kampen på många plan Vad betyder genusperspektiv Genus (könsbegrepp) - Wikipedia. Genusvetenskap. Vad är genusvetenskap? - thase.infoforwomen.be Genusforskning är en vetenskap som går ut på att man studerar olika aspekter av mäns och kvinnors beteende, historia, psykologi, sexualitet, ekonomi etc. Man undersöker vad det betyder för skillnader och likheter och vad dessa kan bero på Vad betyder genusperspektiv Vad är genusperspektiv? Hej, hur jobbar ni med genus? | Tidningengrundskolan Genusforskning är en vetenskap som går ut på att man studerar olika aspekter av mäns och kvinnors beteende, historia, psykologi, sexualitet, genusperspektiv etc. Man undersöker vad det finns för skillnader och likheter och vad dessa kan bero på

Regeringens genusdoktrin styr forskningen | Ivar Arpi | SvD

Vad betyder genusperspektiv Genusvetenskap; Köpa stora ramar - vad betyder genusperspektiv. Navigeringsmeny; Vid val av namn spelar mycket in och inte minst vad namnet betyder. Att välja namn är ett stort ansvar då det antagligen kommer att genusperspektiv barnet hela dess liv Vad är genus och varför behövs ett genusperspektiv? Begreppet genus brukar användas när man pratar om socialt kön, det vill säga det som vårt samhälle och kultur anser är kvinnligt och manligt. Genus handlar alltså om våra idéer om vad kvinnor och män kan och får göra och om vilka egenskaper och sysslor som vi betraktar som. I den här boken kommer vi att visa att vi alla är bärare av föreställningar om arbete, arbetsliv, utbildning, yrken och vad en god framtid är. Dessa föreställningar påverkar vad vi säger och hur vi talar om olika yrken och vilka liv att leva. De formar våra bilder av vilka yrken och utbildningar som ses som möjliga att välja

Karin Staffansson Pauli - Forskar Grand PrixStartsida - Sveriges Kvinnliga Läkares Förening