Home

Etableringsprogrammet

Etableringsprogrammet är ett program hos Arbetsförmedlingen som består av individuellt utformade insatser och stöd, kombinerade med att du aktivt söker jobb. Målet är att du så snabbt som möjligt ska lära dig svenska, hitta ett jobb och klara din egen försörjning Etableringsprogrammet; Publicerad 11 mars 2021. Etableringsprogrammet. Från den 1 januari 2018 gäller ett nytt regelverk för nyanländas etablering i arbets- och samhällslivet. Reglerna för etableringen harmoniseras i större utsträckning med regelverket för övriga arbetssökande Etableringsprogrammet. Senast ändrad 6 February 2019. När nyanlända får uppehållstillstånd i Sverige ska de snabbt komma i sysselsättning. För detta finns etableringsprogrammet för nyanlända som sköts av Arbetsförmedlingen. Syftet med programmet är att påskynda nyanländas etablering på arbetsmarknaden. 1. Etableringsreformen. Målet med etableringsprogrammet är att du så snabbt som möjligt ska lära dig svenska, hitta ett jobb och tjäna egna pengar. Du ska också bli delaktig i samhällslivet. För att delta i etableringsprogrammet ska du: Vara mellan 20 och 64 år gammal

Om du deltar i etableringsprogrammet hos Arbetsförmedlinge

Etableringsprogrammet SK

Etableringsprogrammet - migrationsinfo

Etableringsprogram från Arbetsförmedlingen

Från och med 2015 ingår inte personer i etableringsprogrammet, då dessa ersätts med etableringsersättning. För åren 2011 - 2014 har det inte varit möjligt att exkludera denna grupp. Personer med etableringsersättning som deltog i ett arbetsmarknadspolitiskt program är därmed dubbelredovisade för dessa år Etableringskurs på folkhögskola är en särskilt anpassad utbildning som innehåller studier i bland annat svenska språket samt orienterande, studie- och arbetsförberedande insatser. Kursens innehåll och upplägg beror mycket på vilka som deltar i kursen och hur deras tidigare erfarenheter ser ut Genom att sätta fokus på de nyanländas uppfattningar och erfarenheter, är syftet med denna studie att identifiera faktorer och omständigheter som påverkar hälsan och välbefinnandet hos de nyanlända flyktingar som deltar i etableringsprogrammet i Skåne

Senast hämtad. 2021-03-01. 1 § Denna förordning innehåller bestämmelser om det arbetsmarknadspolitiska programmet etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare ( etableringsprogrammet ). 2 § Syftet med etableringsprogrammet är att underlätta och påskynda vissa nyanländas etablering i arbets- och samhällslivet Inom etableringsprogrammet förväntas de nyanlända ta ett större ansvar än tidigare för att själva driva sin etableringsprocess framåt. Statskontoret ser en risk för att det kan vara svårt för dem att ta det ansvaret om de exempelvis inte förstår informationen om vad som gäller. Ett ökat fokus på arbetsförmedling kan även få. • Utbildningsplikt för bl.a. deltagare i etableringsprogrammet • Sjukanmälan för programdeltagare sker via Arbetsförmedlingen och kopplas till ersättningsrätten • Försäkringskassan tar över handläggningen av etableringsersättning för deltagare i det nya etableringsprogrammet men inte för arbetssökande med etableringsplan

Legaldefinitioner. 1 § Förordning (2017:820) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare. Om lagen.nu. Ansvarsfriskrivning Kursen ingår som en insats i den enskilde deltagarens etableringsplan eller inom ramen för etableringsprogrammet. Före start. Före kursstarten erbjuder vi Arbetsförmedlingen följande för att säkerställa en så bra leverans som möjligt: Workshop för att bestämma inriktning, kursplan och slutmål Etableringsprogrammet syftar till att den nyanlände flyktingen ska närma sig arbetsmarknaden och kunna skaffa sig egen försörjning. För att ha rätt till etableringsersättning måste den nyanlände flyktingen medverka till och följa etableringsprogrammet. Etableringsprogrammet är på heltid

Om du deltar i etableringsprogrammet hos Arbetsförmedlingen. Information om etableringsersättning, bostadsersättning och etableringstillägg för dig som deltar i Arbetsförmedlingens etableringsprogram Olika myndig­he­ters ansvar för personer med uppe­hålls­till­stånd. Ansvaret för att personer som har fått uppehållstillstånd ska få ett bra mottagande i Sverige delas mellan kommuner, regioner och flera olika statliga myndigheter Nej, du kan inte använda arbetet du haft i etableringsprogrammet som underlag för att få ersättning från a-kassan. Däremot kan vi hoppa över den tiden för att använda eventuellt arbete du haft innan det programmet. Med vänlig hälsning Cecilia Cecilia I Sverige finns ett stort antal arbetsmarknadspolitiska program, exempelvis praktik, arbetsmarknadsutbildningar och anställningsstöd. De senaste två åren har antalet typer av anställningsstöd dock minskat. Störst bland de stöd som finns idag är nystartsjobben samt de stöd som riktas till personer med nedsatt arbetsförmåga

För denna målgrupp finns etableringsprogrammet, ett arbetsmarknadspolitiskt program som syftar till att underlätta och påskynda deltagarnas etablering i arbets- och samhällslivet. Arbetsförmedlingen har det samordnande ansvaret för deltagare i etableringsprogrammet men insatserna i programmet ges av olika huvudmän, exempelvis svenska för invandrare (sfi) som kommunerna ansvarar för Många lämnar etableringsprogrammet i år. Under 2018 lämnar ungefär 75 personer på Gotland det så kallade etableringsprogrammet för att fasas ut till den vanliga arbetsmarknaden. Den som. Inom Jobb- och utvecklingsgarantin samt Etableringsprogrammet Klassmorfarföreningen: Tollare Folkhögskola: Arbetsförmedlingen: Lars Olof Corselli Monica Dunger Ann-Kristine Hermansson lo.corselli@klassmorfar.org monica.dunger@tollare.org ann-kristine.hermansson@arbetsformedlingen.se Tel: 0709-571634 010-486 42 2 verksamheterna en hörnsten i etableringsprogrammet. 6 (23) 6 En modell för långsiktigt etableringsfrämjande - BAM Business Attraction Management (BAM) är ett systematiskt och långsiktigt arbetssätt för etableringsfrämjande Etableringsprogrammet syftar till att underlätta och påskynda vissa nyanländas etablering i arbets- och samhällslivet. Målgruppen är personer som har fått uppehållstillstånd som flyktingar och skyddsbehövande, och vissa av deras anhöriga. Personerna ska ha fyllt 20 men inte 65 år

Målet med etableringsprogrammet är att nyanlända under två år ska lära sig svenska och hitta ett jobb. Under coronaåret 2020 lyckades knappt en tredjedel av deltagarna, som genomgått. Flykting- och anhöriginvandrares väg till arbete 2,5 MB PDF. Det är stora skillnader i etableringskarriärer mellan män och kvinnor bland flykting- och anhöriginvandrare, visar Pernilla Andersson Joona som är docent vid Stockholms universitet. I rapporten undersöker hon bland annat vilka åtgärder nyanlända tar del av under tiden i. Aktiviteter för flykting- och anhöriginvandrare inom etableringsprogrammet. Arbete. 21 feb 2020. Under de senaste åren har ett stort antal flykting- och anhöriginvandrare kommit till Sverige. Samtidigt har tidigare forskning visat att det tar det lång tid för gruppen att etablera sig på arbetsmarknaden

Förordning (2017:820) om etableringsinsatser för vissa

  1. Svenska för invandrare - SFI. När du läser svenska för invandrare, SFI, får du grundläggande kunskaper i det svenska språket och kunskaper om det svenska samhället. Du lär dig tala, läsa och skriva på svenska. När kursen är slut får du ett betyg
  2. Nyanlända. I detta avsnitt kan du läsa en kortfattad beskrivning av nyanlända och vilket ansvar Norrtälje kommun och andra myndigheter har. Som nyanlända räknas i detta fall familjer och personer som är 18+ som ska eller har påbörjat det tvååriga etableringsprogrammet
  3. I analysen ska en jämförelse med övriga jämförbara arbetsmarknadspolitiska program ingå. Arbetsförmedlingen ska även beskriva hur myndigheten arbetar med att höja aktivitetsgraden och stärka kontrollfunktionen inom etableringsprogrammet. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Arbetsmarknadsdepartementet) senast den 8 maj 2020
  4. HRF: Risker med ny intensivpraktik. I förra veckan startade möjligheten till intensivpraktik i upp till nio månader för arbetssökande inom etableringsprogrammet. Hotell- och restaurangfacket ser en risk för lönekonkurrens. Sedan den 15 april kan Arbetsförmedlingen erbjuda deltagare i etableringsuppdraget ett intensivår med upp till nio.
  5. 2 SFS 2017:820 Anvisningens omfattning 7§ En anvisning till etableringsprogrammet ska avse verksamhet på heltid. 8§ En anvisning får dock avse verksamhet på deltid, om den nyanländes arbetsutbud understiger det arbetsutbud som motsvarar verksamhet på heltid och detta beror på 1. sjukdom eller funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga
  6. 13 § En nyanländ får inom ramen för etableringsprogrammet, efter det att en individuell handlingsplan har upprättats och om det bedöms arbetsmarknadspolitiskt motiverat, även ta del av 1. sådana insatser som följer av 5 § förordningen (2000:628) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten som den nyanlände uppfyller förutsättningarna för, med undantag för åldersgränser, 2.

Webbinarium - Etableringsprogramme

intensivåret inom etableringsprogrammet kommer nyanlända att kunna ta del av sfi, utbildning och praktik i högt tempo tillsammans, i syfte att komma i arbete inom ett år. Vi kommer att behöva fortsätta utveckla vår politik för att förbättra etableringen Etableringsprogrammet har som syfte att fler nyanlända snabbare ska komma i arbete eller studier. Dessa insatser görs i samverkan med flera olika aktörer, där Arbetsförmedlingen har det samordnande ansvaret

Nyanländas etablering - Regeringen

Läs mer om etableringsprogrammet på Arbetsförmedlingens webbplats Länk till annan webbplats. Samverkan med företag, organisationer och föreningar. Vi tror att den snabbaste vägen till integration går via jobb, svenska språket och delaktighet i det civila samhället Etableringsprogrammet. Arbetsförmedlingen erbjuder dig som nyanländ att delta i etableringsprogrammet. Programmet är på två år och målet är att du snabbare ska komma i arbete eller påbörja studier. Här kan du delta i utbildningar och aktiviteter för att lära dig svenska och få ett jobb Gymnasienivå på folkhögskola. Här hittar du alla kurser inom Gymnasienivå på folkhögskola Fler nyanlända behöver ta del av utbildning för att möta arbetsmarknadens krav. I en lagrådsremiss föreslår regeringen att kommunerna ska bli skyldiga att tillhandahålla en sammanhållen kommunal vuxenutbildning för de nyanlända som tar del av etableringsprogrammet och på grund av kort utbildning inte bedöms kunna matchas mot arbete under tiden i programmet

Video: Etableringsprogrammet - Väg till arbete - Sigtuna kommu

Nyanländ: från skola till jobb. Under en tvåårsperiod har nyanlända en etableringsplan hos arbetsförmedlingen. Kommunen arbetar tillsammans med Arbetsförmedlingen för att nyanlända kommer ut i arbetslivet innan deras etableringsprogram avslutas. Arbetsförmedlingen har huvudansvaret för samordning och insatser kopplade till. Samhällsorientering för nyanlända är för dig som ingår i etableringsprogrammet för nyanlända. När du som nyanländ ansöker till SFI blir du även tillfrågad om att studera samhällsorientering. Samhällsorientering studerar du parallellt med SFI och du ska studera minst 100 timmar för att få godkänd kurs Etableringsprogrammet 0 0 0 0% Jobbgaranti för ungdomar 1 10 11 10% Totalt 41 64 105 100% Vallentuna med ca 34 100 invånare Etableringsprogrammet: Totalt 68 personer varav 31 kvinnor och 37 män. Av dessa är 39 kortutbildade (57%) och 19 av 39 personer (49%) omfattas av utbildningsplikt 5 § En anvisning till etableringsprogrammet får göras för en person som omfattas av lagen (2017:584) om ansvar för etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare och som är anmäld som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen. En anvisning till programmet ska dock inte göras för en nyanländ som har ett förvärvsarbete på heltid, går i gymnasieskola eller gymnasiesärskola

Individanpassa etableringsprogrammet så att det kan pågå både kortare och längre än idag. Motverka diskriminering på arbetsmarknaden. Trygg att satsa. Människor behöver känna trygghet för att våga satsa och bygga upp ett nytt liv Regeringen har uppdragit åt Arbetsförmedlingen att ta fram förslag och analysera vissa frågor inom ramen för arbetet med att införa ett intensivår för nyanlända inom etableringsprogrammet. Uppdraget ska genomföras i nära samverkan med Delegationen för unga och nyanlända till arbete Är du anställd av Umeå kommun? Då ska du i första hand besöka intranätet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. som är våra interna sidor för medarbetare. PÅ umea.se finns i första hand information för Umeås medborgare etableringsprogrammet i Göteborg. Av de 140 potentiella deltagarna lotta - des 70 personer till behandlingsgruppen och 70 till en jämförelsegrupp. De som lottades till jämförelsegruppen fortsatte i Arbetsförmedlingens van-liga aktiviteter inom ramen för etableringsprogrammet. De som lottade

Lag (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända

Etableringsprogrammet - Konjunkturinstitute

LEDARE. Veckan bjöd på hård ministerkritik mot Arbetsförmedlingen. Myndighetens nedläggning av 132 lokalkontor fick Ylva Johansson att avråda generaldirektören Mikael Sjöberg från att genomföra planerna Jag har letat lite efter tidningsartiklar som tar upp resultatet för det som tidigare kallades etableringsreformen men som sedan 2018 har bytt namn till etableringsprogrammet men det finns väldigt få artiklar om vilket resultat som dessa enorma kostnader ger i verkligheten. Det handlar kanske om ca 10 miljarder årligen som det så kallade etableringsprogrammet kosta etableringsprogrammet utgörs av målsättningen att ändra individens status, exempelvis i förhållande till arbetsmarknaden. Vi kommer i denna uppsats således intervjua utrikes födda kvinnor. Genom att de ser tillbaka och berättar sina historier i retrospektiv, vill vi undersöka hur deras tillvaro privat och allmän 3 Hur mår Jönköping? är en redovisning av nyckeltal som valts ut för att beskriva hur miljön mår i Jönköpings kommun. Dokumentet är indelat i samma områden som kommunens Program för hållbar utveckling - miljö Köp och sälj Kombivagnar, barnvagnar, barnartiklar enkelt och hållbart på Tradera. Stort utbud av begagnade och oanvända saker på Sveriges största cirkulära marknadsplat

Etableringsersättnin

Hanan studerar sfi på studieväg 2 och är inskriven i etableringsprogrammet. Sfi-studierna har gått långsamt för henne och en utredning har visat att hon har en lätt utvecklingsstörning. Hennes sfi-lärare samarbetar med en pedagog som arbetar med särskild utbildning för vuxna för att studierna ska fungera bra för Hanan Fakta: Etableringsprogrammet. Etableringsprogrammet är ett stöd i form av arbetsmarknadspolitiska åtgärder och utbildning för nyanlända invandrare. Syftet är att underlätta nyanländas etablering i Sverige. Den som deltar vid programmet har rätt till etableringsersättning från Försäkringskassan

Logga in - forsakringskassan

Samhällsorientering är en kurs för dig som är ny i Sverige och ingår i etableringsprogrammet på arbetsförmedlingen. Även anhöriginvandrare får läsa kursen. Det är din kommun som anmäler dig till kursen om du är anhöriginvandrare och arbetsförmedlingen anmäler dig till kursen om du ingår i etableringsprogrammet Detta kunde ta flera månader och fördröjde därmed även den ena förälderns påbörjan av etableringsprogrammet hos Arbetsförmedlingen. I samband med att ett nytt boende för nyanlända öppnade i Hässelby sommaren 2020 inleddes ett samarbete med socialförvaltningen För dig som deltar i Etableringsprogrammet genom Arbetsförmedlingen. Studiemotiverande kurs på folkhögskola - SMF. Detta är en utbildning för dig som vill öka din motivation och lust till vidare studier. Kontakta oss. Här hittar du kontaktuppgifter till oss på Södra folkhögskolan i Helsingborg

Resursenhet för personer i etableringsprogrammet. Hos oss kan du få bedömning samt hjälp och stöd kring migrationsrelaterade hälsobesvär. När man varit i Sverige ett tag kan olika svårigheter som har skett i hemlandet, på flykten eller här i Sverige påverka hälsan och ge olika besvär Kvinnokompassen riktar sig främst till nyanlända kvinnor med kort (förgymnasial) utbildningsbakgrund som är inskrivna i etableringsprogrammet på Arbetsförmedlingen. Mod, självförtroende och inspiration. Ambitionen är att kvinnokompassen ska visa på de möjligheter som finns och hur man själv kan skapa möjligheter till sysselsättning Skolverket ska främja att alla barn och elever får tillgång till en utbildning och verksamhet som är likvärdig och av god kvalitet i en trygg miljö Vi gör studier möjligt. CSN är myndigheten som betalar ut studielån och bidrag för studier Etableringsprogrammet löper på två år, därefter betraktas den nyanlände som etablerad. I realiteten tar det dock väsentligt längre för nyanlända att etablera sig, för stora grupper tio år eller mer. Det har lett till att lejonparten av försörjningsbördan för migranter hamnat på kommunerna där kostnaderna för.

Arbete för nyanlända. En viktig del i integrationsprocessen för dig som nyanländ till Sverige och Falun är att kunna få ett jobb så snart som möjligt. I Sverige togs därför beslut år 2010 att etableringen av flyktingar i svenska kommuner ska skötas av Arbetsförmedlingen. Läs mer på Arbetsförmedlingens sida om Etableringsprogrammet är inskriven på Arbetsförmedlingen (AF) i Etableringsprogrammet eller varit inskriven i Etableringsprogrammet och deltagit ditt första år i Jobb- och utvecklingsgarantin eller Jobbgarantin för ungdomar talar enklare svenska; är i behov av aktivitet på minst 20 timmar per vecka. Då är det vi i Etableringsteamet som hjälper dig Etableringsprogrammet Alla nyanlända mellan 20-65 år erbjuds av Arbetsförmedlingen att delta i etableringsprogrammet . Inom ramen för etableringsprogrammet erbjuds olika aktiviteter så som undervisning i svenska för invandrare (SFI), karriärvägledning och stöd av en jobb- och utbildningsexpert för att snabbt komma in i samhället Kompetenscentrum är en mötesplats för alla invånare i Kungsbacka som på något sätt vill vidare. Här finns samlad kompetens för dig som är i behov av vuxenutbildning, studie- och yrkesvägledning, har kommit ny till Sverige och behöver lära dig svenska, vill byta riktning i karriären eller behöver komma närmare arbetslivet

Arbetsförmedlingen vill ha mer pengar för att hitta jobb

Verksamheter som erbjuder arbetsmarknadsinsatser. Här kan du läsa om olika verksamheter som erbjuder hjälp till personer som varit arbetslösa länge. Tillsammans med din arbetsmarknadshandläggare gör du upp en planering och då får du också veta vilken verksamhet som passar dina behov bäst Utbildning inom etableringsprogrammet. Du kan studera på högskola, universitet eller yrkeshögskola inom ramen för etableringsprogrammet. Du behöver ha en. gymnasieutbildning som grund. Ibland måste du även ha läst vissa gymnasiekurser för att komma in på en viss utbildning. Ofta behöver du också ha tillräckliga kunskaper i svenska. Det består av en schablonersättningen som betalas ut till kommuner med ett fastställt belopp per mottagen person. Därtill betalar staten en etableringsersättning för nyanlända som deltar i etableringsprogrammet. Ersättningarna betalas ut i max två år. Väldigt tufft Det här räcker inte, anser en lång rad arbetarekommuner

Ersättning till kommun för ekonomiskt bistånd samt stöd

Individanpassa etableringsprogrammet, liksom statens ekonomiska ansvar, så det kan pågå avsevärt längre än dagens två år. SCB ska ges i uppdrag att ta fram metoder för hur insamling av anonymiserad och frivilligt delad statistik rörande de sju diskrimineringsgrunderna ska kunna gå till S-krav: Mer pengar för flyktingmottagandet. En asylsökande man i korridoren i ett flyktingboende i Pajala. Arkivbild. Foto: Fredrik Sandberg/TT. Kommunerna får för lite statligt stöd för. Vårt KA-nummer på Matchia är 10066652 och behövs när du ska ansöka. 1. Kontakta Arbetsförmedlingen och lämna in ansökan till din handläggare där. 2. Arbetsförmedlingen bedömer om du har rätt till stöd och matchning och fattar därefter beslut. 3. Du kommer att få en kallelse från oss med startdag, tid och plats Etableringsprogrammet ska hjälpa dig att komma in i det svenska samhället, börja arbeta och försörja dig själv. Det gäller för alla nyanlända i åldern 20-64 år. Arbetsförmedlingen anvisar till exempelvis SFI (svenska för invandrare), praktik och samhällsinformation Etableringsprogrammet pågår som längst i två år och om den nyanlände behöver vidare kontakt med Arbetsförmedlingen kan det beslutas om andra programstudier eller arbetssökande insatser. Flyktingstatus, kommunens ansvar, upphör efter de två år som den nyanlände ingår i etableringsinsatsen

Frågor och svar om utbildningsplikten SK

TIA- och NAD-samordning. Samverkan mellan offentlig och idéburen sektor är en central del av integrationsarbetet i Skåne och utgör en av hörnpelarna i Partnerskap Skåne. Sedan 2013 har metoden Nätverk - Aktivitet - Delaktighet ( NAD) utvecklats och sedan 2021 slås samordning av NAD ihop med samordning av Tidiga insatser för. Jag håller på att luska kring SFI-bonusen vars kriterier verkar vara svårtolkade... Är intresserad av vilken klassnings kod ni har fått på era uppehållstillstånd? Frugan har fått klassningskod O - Utlänning som beviljas 1:a tillstånd för annan temporär vistelse. Varför blir det inte klass B -. När det gäller personer i etableringsprogrammet med etableringsersättning är reglerna mycket lika. Detta regleras i Förordning (2017:820) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare. 17 § En nyanländ som har anvisats till etableringsprogrammet får ta del av insatserna i programmet till dess att han eller ho Sfi - svenska för invandrare. Sfi ger dig grundläggande kunskaper i det svenska språket och kunskaper om det svenska samhället. SÅ ANMÄLER DU DIG TILL SFI. Kort information om hur och var du anmäler dig. ATT STUDERA SFI I MALMÖ STADS EGEN REGI

Extra stöd - Arbetsförmedlingen

Lagstiftning om bosättnings- och etableringsinsatser

LEDARE: Flyktinginvandrare, arbetsinvandrare och kärleksinvandrare arbetar överallt i hela landet och har gjort så under lång tid. Men det går sämre här än i jämförbara länder, särskilt för flyktinginvandrare, vilket orsakar social nöd och stora kostnader Reformen av etableringsprogrammet för nyanlända som infördes år 2010 har gjort den ekonomiska situationen bättre för deltagande nyanlända oavsett bakgrund En viktig del för att underlätta inträdet på arbetsmarknaden är deltagande i det så kallade etableringsprogrammet. I rapporten analyseras deltagande i olika aktiviteter inom ramen för programmet. Vad som framkommer är att en stor del av de nyanlända framförallt deltar i insatser av förberedande karaktär under programtiden Etableringsprogrammet är ett stöd i form av aktiviteter och utbildning för vissa nyanlända invandrare, som fyllt 20 men inte 65 år och nyligen fått uppehållstillstånd. Målet är att deltagarna så snabbt som möjligt ska lära sig svenska, hitta ett jobb och klara sin egen försörjning

Integration i Sverige Informationsverige

Du som omfattas av det kommunala flyktingmottagandet kan få låna pengar av CSN för att köpa möbler och annan utrustning till ditt nya hem Sfi under pandemin håller inte måttet. Distansundervisningen har drabbat Sfi-undervsiningen hårt. Lektioner via mobiltelefoner eller lånade datorer och svajiga uppkopplingar försämrar i förlängningen etableringen på arbetsmarknaden. Det är dags att vi diskuterar att förlänga etableringsprogrammen för dem som blivit lidande, skriver. Etableringsprogrammet är ett stöd i form av aktiviteter och utbildningar för vissa nyanlända invandrare. Målet är att du så snabbt som möjligt ska lära dig svenska, hitta ett jobb och klara din egen försörjning. Klicka här för att läsa mer om etableringsprogrammet • Inflödet av nya arbetssökande inom etableringsprogrammet fortsätter på stabil nivå cirka 10 stycken/månad. • I dagsläget cirka 450 inskrivna sökande varav cirka 25 stycken i det nya etableringsprogrammet. • Cirka 270 sökande kommer att träda ur etableringsreformen under 2018, cirka hälften kommer at

Benjamin Dousa: S duckar den moraliska frågan - Dagens ArenaDen nya utgåvan av Migrationsinfo för alla är här!Nyanländas upplevelser av etableringen i SverigeArbetsförmedlingen stänger och säger upp personal

deltar i etableringsprogrammet. En väl fungerande samverkan, såväl med externa aktörer som internt i staden, kommer att vara avgörande för att Etableringscentret ska nå den övergripande målsättningen. Det är önskvärt att klargöra hur ansvarsfördelningen ska se ut mella deltar i etableringsprogrammet. Svenska för invandrare (sfi) och samhällsorientering organiseras fortfarande av kommu-nerna. Det finns omkring 45 olika aktiviteter som nyanlända kan delta i inom ramen för etableringsprogrammet, dock är deltagandet mycket lågt i vissa av dem. Arbetsförmedlare Etableringsprogrammet eller avslutat sin etableringsplan och ingått i etableringsprogrammet. o Inom de senaste 36 månaderna beviljats uppehållstillstånd, eller har ett uppehållskort i egenskap av familjemedlem till en EES-medborgare (ej svensk medborgare) Invandring och integration. På de här sidorna kan du läsa mer om vilket stöd som finns att få i Uddevalla kommun för dig som flyttat hit från ett annat land. Det kommer många människor från andra länder till Sverige och Uddevalla. Några väljer att flytta hit frivilligt, andra tvingas hit på flykt efter risk för hot, våld eller. invandrare framgår att den som deltar i etableringsprogrammet kan få ersättning enligt de regler som gäller för ersättning till deltagare i arbetsmarknadspolitiska insatser. 12. I 10 kap. 9 § förordningen (2017:819) om ersättning till deltagare i arbets-marknadspolitiska insatser (ersättningsförordningen) föreskrivs att etablerings