Home

Föroreningar pappersbruk

En utredning beställd av Länsstyrelsen fastslog 2007 att Tollare pappersbruk är en av de 30 svårast förorenade platserna i Stockholms län. NCC planerar emellertid att riva samtliga byggnader från pappersbrukstiden och uppföra ett bostadsområde I rapporten beskrivs de olika branschernas huvudsakliga föroreningar och miljöpåverkan. Oorganisk kemisk industri har främst förorenat marken med tungmetaller. Massa- och pappersindustrin påverkar närliggande vattensedi-ment med bland annat kvicksilverförorenade fibermassor. Industrier fö

Tollare pappersbruk - Wikipedi

 1. Oljeraffinaderier, pappersbruk och bilanläggningar som använder vatten som en del av deras tillverkningsprocesser kan släppa ut avloppsvatten - avloppsvatten som innehåller skadliga kemiska föroreningar - i floder, sjöar eller havet. Kommunala avloppsreningsverk är en annan vanlig källa till punktförorening
 2. Du visste ju att det hade legat ett pappersbruk i området, - Känndomen om att det finns föroreningar inne på hans fastighet var något som vi först upptäckte i samband med provtagningen
 3. föroreningar kan finnas eller har återfunnits och om sanering har skett på platserna. pappersbruk, verkstadsindustrier, drivmedelshantering, transporter, träindustrier och metallindustrier går att finna i utvecklingsområdet i dag eller historiskt
 4. PAPPERSTILLVERKNING. PAPPERSTILLVERKNING. Tidnings- och pappershögen som du lämnar in till återvinningen hamnar till slut på ett av Sveriges pappersbruk. Där avlägsnas trycksvärta, föroreningar tas bort, pappersfibrerna friläggs och kvar blir pappersmassa som formas om till nytt papper. Vid papperstillverkning används både pappersmassa av nyfiber,.
 5. av föroreningar, t.ex. när bostäder byggs, ledning-ar grävs och strandrem-sor muddras. Ett förorenat område är en deponi, markområde, grundvatten, sediment • Pappersbruk • Verkstäder • Betning av säd • Bensinstationer • Järnbruk • Grafi sk industri

pappersbruk och Jönköpings kommun (Simsholmens avloppsreningsverk) enligt Länsstyrelsens bedömning orsakat delar av de föroreningar som idag finns i Munksjön. Detta projekt har som syfte att kartlägga vilka övriga verksamheter och förorenade områden som finns och har funnits inom Tabergsåns avrinningsområde (där Munksjö Pappersbruk i ett försök att komma tillrätta med driftsstörningar i form av slamsvällning och höga fosforutsläpp som ibland uppkommer. Genom en ökad förståelse för den mikrobiologiska processen samt för hur förändringar i inkommande vatten i samband med ändrad pappersproduktion påverkar mikrofloran, vill man åstadkomma en me Nivåerna av föroreningar, pollen, mögel och andra föroreningar är låga - möjligen lägre än din offentliga dricksvattenförsörjning. Tänk på att regn tar upp låga nivåer av bakterier såväl som damm och tillfälliga insektsdelar, så du kanske vill behandla regnvatten innan du dricker det Kvicksilver som ligger bundet på havsbotten utanför gamla pappersbruk i Östersjön tas upp av havsborstmaskar. Forskare har mätt upp höga halter av metylkvicksilver, en form som allvarligt. Optiska sorteringsmaskiner sorterar bort föroreningar och sorterar även glaset efter färg. Därefter transporteras tidningarna till ett av de tre pappersbruk som tar emot svenskt tidningsreturpapper. Där blir returpappret till nytt tryckpapper,.

Kopplas till skogsindustrin. Kvicksilver är en vanligt förekommande förorening i sjöar och beror ofta på nedfall från luften men kan också kopplas till utsläpp från skogsindustrin. Organiska föroreningar i ett pappers- och massabruks avloppsvatten kan omvandlas till klimatvänlig vätgas. Det visar.. Utanför pappersbruk och sågverk kan dioxiner och kvicksilver (Hg) förekomma samt om tidigare klorblekning förekommit också andra klorföreningar. Föroreningarna är ofta kopplade till stor rikedom på träfibrer (så kallade fiberbankar). Utanför impregneringsanläggningar kan arsenik (As) och klorfenoler förekomma Pappersbruk som bearbetar Blandat papper kan ta bort lim. För att vara på den säkra sidan, kolla med ditt lokala program för att se till att klisterlappar inte är ett problem. du behöver inte ta bort gem och häftklamrar innan du återvinner papper

 1. Drygt 100 år av hård industrianvändning har tyvärr satt sina spår i marken. Flertalet utredningar och provtagningar av föroreningar har gjorts och ytterligare utredningar behövs. Kommunens policy är att all mark som säljs ska vara fri från gifter. Marken kommer därför att saneras innan exploatering av bostäder påbörjas
 2. Häromdagen pratade jag till exempel med ett pappersbruk i ett av våra grannländer som varit tvungna att stänga produktionen på grund av ett par metallbitar. Förlusten för detta uppgick sex miljoner norska kronor, säger Erik Odén
 3. Föroreningar i muddermassor och sn Utanför pappersbruk och sågverk kan dioxiner och kvicksilver förekomma. Om klorblekning förekommit tidigare så kan också andra klorföreningar finnas. Föreningarna är ofta kopplade till rikedom på träfibrer (s.k. fiberbankar)
 4. Vid Otterbäcken, Köpmannebro, Åmål med mera har man sysslat med impregnering av stolpar, syllar och byggnadsvirke. Vid Grums, Säffle, Skoghall och Mariestad finns det fortfarande eller har funnits pappersbruk. Vissa föroreningar har kommit med Vänerns större tillflöden, såsom Klarälven, Norsälven, Byälven, Upperudsälven, Tidan med mera
 5. 1781 startade ett pappersbruk vid vattenkvarnarna i Svartån. När sjön Tysslingen sänktes år 1860, grävdes en kanal som mynnade ut i Svartån vid Lindbacka [2]. Detta gjorde att en ny kvarn kunde sättas i drift. Denna var i bruk till 1930. I början drevs kvarnen av fyra vattenhjul vilka vid sekelskiftet 1900 ersattes av fyra turbiner
 6. Historiskt har på området funnits bland annat sulfitfabrik, pappersbruk och träsliperi. Efter undersökningar som gjorts har det kunnat konstateras att den tidigare sulfitfabrikens verksamhet har resulterat i miljö- och hälsoskadliga föroreningar
Mekanisk rengöring | För en säker arbetsmiljö | wibax

Ett pappersbruk av den äldre skolan orsakade olika utsläpp, som genom åren har lagrats på havsbotten som sediment. Så länge pappersfibern stannar på havsbotten är det ingen fara, och erosionsskyddet har lagts ut för att förhindra att fiber närmast stranden flyter upp eller rörs upp av vågor eller båtar Upptäcker föroreningar i vattnet - med unik röntgenteknik. Röntgenstrålning används inte bara på brutna ben, utan också för att hitta föroreningar. Nu hoppas Mittuniversitets-doktoranden Siwen An att den unika tekniken ska leda till renare världshav i framtiden. - Det här kan göra stor nytta för den globala miljön, säger hon Ansvar för undersökning och sanering. Det är i första hand den som har orsakat en förorening som ansvarar för att undersöka och sanera ett område. Den verksamhet eller privatperson som förvärvat en förorenad fastighet kan i vissa fall bli ansvarig för åtgärderna. Hitta på sidan. Fastighetsägares ansvar

Varningssystem i pappersbruk sparar miljoner - Luleå

Punktkälla och föroreningskällor som inte är punktliga

Områdena som ska utredas är till största del kopplade till historisk industriell verksamhet inom främst pappersindustri. Föroreningar som är industritypiska är dioxin och kvicksilver Övergödning uppstår utav alla föroreningar som genom vatten drag och fallande från vår atmosfär transporteras och sedan landar i våra hav. Just jordbruket är faktiskt den del som har störts ansvar på sina axlar och sedan kommer pappersbruk och liknande industrier Efter sorteringen balas tidningarna eller transporteras som lösvara till ett av de fyra svenska pappersbruk som är anslutna till Pressreturs miljöcertifierade återvinningssystem. Pappersbruket. På bruket genomgår returpappret en process där trycksvärta och föroreningar friläggs och pappret blir till pappersmassa

Det får ju inte stanna och klumpa ihop sig med harts och andra föroreningar, vilket kan ge produktionsproblem både i pappersbruk och i tryckerier. Genom att tillämpa de olika analysdelarna i vårt skumdämparpaket fick vi svar på kundens frågor. Kontaktperson: Lars Sundvall, 070 526 52 21 E-post Regional spridning av föroreningar från fiberbankar i Bottenhavet. Uppdaterad 20 november 2018. Publicerad 11 oktober 2018. Före 1969 släpptes avfall och kemikalier från skogsindustrin (massa- och pappersbruk) ut direkt i naturen, oftast i närmaste vattendrag. Idag är dessa föroreningar ett miljöproblem. Forskare ska nu undersöka hur. I Sverige är föroreningar en del av vår industrihistoria, det är lämningar från till exempel kemisk industri, träimpregnering, massa- och pappersindustri, varv, glasbruk, gr uvhantering och kemtvättar. Det finns många exempel på att föroreningarna är negativa för miljö och hälsa. Förorenade områden kan til Vissa föroreningar kan skada levande organismer redan i låga halter, åtminstone om de får verka under en längre tid. Utanför pappersbruk längs Norrlandskusten finns också så kallade fiberbankar där utsläpp från massatillverkningen ansamlats

Barnfamiljen som hamnat i kläm - fast på förgiftad mark

 1. ska föroreningar har gett resultat och avvecklingsprocessen av flera särskilt förorenade områden (hot spots) har visat på en positiv utveckling. Ytterligare förbättringar var idag på dagordningen vid det 100:e mötet i undergruppen..
 2. Returpapper Pappersbruk Visste du att det äldsta bevarade pappret i Sverige är från 1345? I pappersbruket avlägsnas trycksvärta, föroreningar tas bort, pappersfibrerna friläggs och kvar blir pappersmassa som formas om till nytt papper, typ leksakskataloger eller tidningar... ÅTERVINNIN
 3. Returpappersmassa. Returpapper är en utmärkt fiberråvara för vissa produkter. Returfibrerna är dock inte lika starka och spänstiga som nya fibrer. Returpapperet innehåller föroreningar av sådant slag som man slipper då man använder ved: plast, metall, trycksvärta, nätryggar från böcker och mycket annat. Det finns dock.
 4. Tjänster för underhåll och reparation inom massa och pappersbruk. Lösningar för barktrummor och cykloner. Slitagelösningar för flis-, press-, matar- och transportskruvar. Rotorer till upplösare med EnDOtec-lösningar
 5. . Det sker i fabrikens kemikalieåtervinning. I den svartlut som kommer från massatvätten finns också lignin från ved och annan utlöst organisk substans. Även denna tas om hand i fabrikens återvinningssystem och utgör bränsle i fabrikernas.

Lär dig om det är säkert att dricka regnvatten - och

Alan tillverkar bioplast av avfall från massa- och pappersbruk. Världen svämmar över av plast och forskarna varnar för en framtid med mer plast än fisk i haven. Nu finns tekniken att förvandla avfall och avloppsvatten till biologiskt nedbrytbar bioplast. Alan Werker är en av dem som vill hjälpa industrin med detta Ortvikens pappersbruk Ann Blixt Vid massa- och pappersframställning åtgår stora mängder vatten. Det processberörda avloppsvattnet innehåller mycket föroreningar varför det måste renas innan det släpps ut till recipienten. I mars 2004 startades ett nytt väteperoxidblekeri vid SCA Graphi Frågor. Massa- och pappersbruk bidra till luft, vatten och mark föroreningar och kastades bort papper och papp utgör ungefär 26% av fast kommunalt avfall i deponier webbplatser.. Massa och papper genererar den tredje största mängden industriell luft-, vatten- och markutsläpp i Kanada och den sjätte största i USA. År 2015 släppte industrin ut 174 000 ton utsläpp till luft, vatten. (Hg, utsläpp från pappersbruk) •Muddring i Örserumsviken 2001-2004 (PCB, PAH, Hg, utsläpp från ett returpappersbruk) •Organiska föroreningar kan drivas av och förbrännas •Kvicksilver kan drivas av och kondenseras •Fasta anläggningar finns, liksom mobila anläggningar (dock ej i Sverige Ett nytt samarbetsprojekt finansierat av Vinnova tar vara på avfall och avloppsvatten från massa- och pappersbruk i Värmland för att omvandla dem till nedbrytbara produkter. MultiBio som projketet kallas är tre självständiga processer som satts ihop i en kaskad. Förutom bioplast skapas även biovätgas och fiskfoder. Målet är att öppna upp för företag som kan få ut de nya.

Höga halter av kvicksilver hos havsborstmask i Östersjön

Cellwood Machinery. Varje dag bidrar Cellwood med att rädda 1,5 miljoner träd från att skördas världen över. Återvinning av papper möjliggörs genom våra maskinsystem som återfinns i hundratals pappersbruk runt om i världen. Nyckelvärden för våra lösningar är högre papperskvalitet och lägre energibehov i produktionen föroreningar, huvudsakligen metaller och stabila organiska klorföreningar och deras förekomst i sediment längs bottnarna utanför nedlagda och aktiva fabriker, kommit att uppmärksammas allt mer. Dessa utsläpp skedde mestadels innan modern process- och reningsteknik infördes under 1970-talet Det har funnits pappersbruk efter vår kust i många år som har släppt ut föroreningar. Dessa har förflyttas sig längre ut i havet med strömmar samt alla båtar som har kommit och gått under åren som har bidragit med undervattenströmmar

Övriga föroreningar såsom bakterier, virus, radioaktiva och cancerogena ämnen m m renas med ca 92-99%. Luftfuktigheten är mycket viktig hos bl a tryckerier, pappersbruk, elektronikföretag, läkemedel- och livsmedelsindustrin. Lokaler där luftfuktigheten spelar en avgörande roll. Tryckerier Serverhalla Det mest pålitliga molekylärfiltret (kolpatronfilter) för hög effektivitet och långsiktig kontroll av molekylära föroreningar i känsliga byggnader och processindustrier De kan också användas i luktborttagnings- eller korrosionsapplikationer inom massa- och pappersbruk och avloppsreningsverk, eller i applikationer såsom flygplatser, kulturarv, museum och kontor Miljö. Holmens sågverk, kartongbruk och pappersbruk ska vara miljöcertifierade och tillämpliga standarder ska långsiktigt efterlevas. Holmen ska i sin verksamhet arbeta enligt försiktighetsprincipen så att skador och olägenheter för människors hälsa och miljö förebyggs, hindras eller motverkas • Pappersbruk • Verkstäder • Betning av säd • Bensinstationer • Järnbruk • Grafisk industri Förorenade områden Ett förorenat område är mark, grundvatten, ytvatten, sediment eller byggnader där halten av något ämne är så hög att den kan orsaka en risk för människors hälsa eller för miljön Fabriker och reningsverk är två vanliga typer av punktkällor. Fabriker, inklusive oljeraffinaderier, massa- och pappersbruk, samt kemi-, elektronik- och biltillverkare släpper vanligtvis ut ett eller flera föroreningar i deras utsläppsvatten (kallas avloppsvatten). Vissa fabriker släpper ut sina avlopp direkt i en vattenkropp

På sidan Luften just nu i Göteborg hittar du aktuell information om halterna av olika föroreningar i Göteborgsluften. Det har blivit bättre. Göteborgs Stad har mätt luftkvaliteten i Göteborg sedan mitten av 1970-talet. Jämfört med för 50 år sedan är luften mycket bättre idag pappersbruk och värmeproduktion och lagrar dem i berggrunden. 6 Prioriteringar inom kommunens miljö- och klimatarbete -buller, föroreningar och klimatförändringar relaterat till trafik. -hållbart byggande med hänsyn till naturresurser, grönytor och klimat Hallsta är helt självförsörjande på ånga, utan att använda biopannor, vilket innebär att vi i princip inte släpper ut några föroreningar alls till luft. Hallsta pappersbruk har länge präglats av innovation och utveckling, vilket gör att vi idag är ett framgångsrikt och effektivt bruk NordiCarb Kolfilter - ren luft på enklare sätt Tar bort gasformiga föroreningar och besvärande lukt Ren luft är en viktig förutsättning för människors välbefinnande och en väsentlig del i en god miljö. Många industriprocesser, elektronik- och datorutrustningar är känsliga för korrosiva ämnen i luften Historiska föroreningar Sedan i slutet av 1880-talet har industriverksamhet bedrivits inom Järpens industriområde. Historiskt har det på området funnits bland annat sulfitfabrik, pappersbruk och träsliperi. Efter undersökningar konstaterades att den tidigare sulfitfabriken orsakat föroreningar som behövdes saneras

Ny brand i Lilla Edets pappersbruk | SVT Nyheter

Återvinningsanläggningar - Förpacknings- och

De investerar för pappersindustrins skull - Process Nordic

Höga kvicksilverhalter i Ljungans vattensystem SVT Nyhete

Hållbarhet har mycket högt fokus hos oss. Hallsta är helt självförsörjande på ånga, utan att använda biopannor, vilket innebär att vi i princip inte släpper ut några föroreningar alls till luft. Hallsta pappersbruk har länge präglats av innovation och utveckling, vilket gör att vi idag är ett framgångsrikt och effektivt bruk Tryckluft till Respirator (Ventilator)-Andningsluft Tryckluft till andningsluft får inte innehålla föroreningar på en skadlig nivå - nivåerna regleras i en standard - EN12021. Kontinuerlig kontroll måste göras för andningsutrustningen som helhet. Många applikationer med andningsluft kräver endast avlägsnande av partiklar, olja, lukt och smak - för dessa applikationer kan de Vår kunskap och erfarenhet omfattar de flesta typer av föroreningar. Vi har undersökt och/eller sanerat anläggningar som t.ex. gruvor, sågverk, massafabriker, pappersbruk, deponier, oljedepåer, hamnar, flygplatser, kemtvättar, glasbruk och skjutfält. Vi erbjuder bl.a. följande tjänster inom förorenad mar Hallsta pappersbruk är helt självförsörjande på ånga, utan att använda biopannor, vilket innebär att vi i princip inte släpper ut några föroreningar alls till luft. Holmen Paper och Hallsta pappersbruk har länge präglats av innovation och utveckling, vilket gör att vi idag är ett framgångsrikt och effektivt bruk Röntgenteknik för att mäta tungmetaller i fiberbankar. Föroreningar i fiberbankar vid pappersbruk är ett miljöproblem med lång historia. I detta projekt vill vi tillsammans med SCA undersöka koncentrationen av tungmetaller i dessa bankar. Sverige är ett av världens ledande företag inom pappers- och massatillverkning

Klippans bruk varslar 24 anställda PAPPERochMASSA

Tungmetaller är branschtypiska föroreningar för exempelvis gruvindustrin, men även för stålindustrier och avloppsreningsverk. Förorening av tungmetaller i sjöar och vattendrag kan även kopplas till massa- och pappersbruk som tidigare använde kvicksilverpreparat som skumbekämpningsmedel vid framställningen av pappersmassa och som ledde orenat processvatten till recipienten I rapporten beskrivs de olika branschernas huvudsakliga föroreningar och miljöpåverkan. Oorganisk kemisk industri har främst förorenat marken med tungmetaller. Nykvarns pappersbruk har delvis redan efterbehandlats, och området riskklassades till riskklass 3 pappersbruk. Där avlägsnas trycksvärta, föroreningar tas bort, pappersfibrerna friläggs och kvar blir pappersmassa som formas om till nytt papper. Vid papperstillverkning används både pappersmassa av nyfiber, alltså färsk vedfiber från skogen och returfiber, alltså återvunnet pappersmaterial. FORMNING

avloppsvatten som bildas innehåller en mängd föroreningar så som kolföreningar och suspenderat material varför det måste renas innan det släpps ut till recipienten. Liksom i de flesta anläggningar för rening av avloppsvatten utnyttjar man på Hallsta Pappersbruk mikrobiologisk aktivitet i form av aktivt slam för bryta ner. Tollare pappersbruk var ett pappersbruk som låg i dåvarande Boo landskommun (nu Nacka kommun) mellan 1922 och 1964.Det grundades av Johan Alfred Hedenström, [1] en fabrikör från Norrköping, som då var ägare av Tollare gård, och dennes son, civilingenjören Daniel Hedenström.. Historik. Produktionen satte i gång 1922, i början inriktad på tidningspapper Pappersbruk kan vara källan Att halterna är högre nedströms Matfors kraftverk skulle kunna tyda på att det är utsläpp från det intilliggande, numera nedlagda, pappersbruket i Matfors som.

Höga halter av kvicksilver hos havsborstmask i Östersjön. Lyssna från tidpunkt: Publicerat fredag 16 maj 2014 kl 05.38. Kvicksilver som ligger bundet på havsbotten utanför gamla pappersbruk. Föroreningar finns oftast i de översta sedimentlagren (0—30 cm). En tumregel är att finkorniga sediment som leror innehåller mer miljögifter än grovkorniga sediment som sand. Utanför pappersbruk och sågverk kan dioxiner och kvicksilver (Hg).

Envix Nord AB | Förorenade områden

Innehåll i en dumpningsansökan - Dumpning - Vattenkraft

pappersbruk, Oljedepåområdet vid Munksjön, Tabergsgruvan, Knutssons Nickelindustri och Tabergs Yllefabrik. Hur stor del av Munksjöns föroreningar dessa verksamheter och objekt enskilt eller tillsammans kan ha bidragit med går inte att avgöra enbart baserat på denna inventering Kaj och båtar efter sanering. 15 juni 2016. Ett område med en spännande historia innebär också vissa utmaningar. Tollare pappersbruk och andra industriverksamheter hade satt sina spår i marken och på sjöbotten, vilket har krävt ett gediget saneringsarbete, som nu är nästan helt färdigt En central naturnära stadsdel växer fram. Pappersbruket erbjuder unika och natursköna omgivningar i kombination med stadspuls och kultur. Vid det gamla Pappersbruket förvandlas 200 000 kvm industrimark till cirka 2 000 nya bostäder med närhet till Oset och Rynningeviken naturreservat, Hjälmaren och Svartån med småbåtshamnen. Samtidigt ligger centrum bara ett par kilometer härifrån

Allt du behöver veta om pappersåtervinning Good Moo

Före Lindbacka. På den plats där Lindbacka ligger idag och norr därom, finns på 1718 års karta över Karlslund 1-2 en äng som beskrives enligt följande: Denna Eng kallas Rånningen och lyder under Wästra Ladugården [1].Västra Ladugården motsvaras av dagens Karlslunds herrgård.. Lindbacka bruk. 1781 startade ett pappersbruk vid vattenkvarnarna i Svartån Här finns föroreningar från ett pappersbruk som bedrevs mellan åren 1835 och 1940. Det finns inga undersökningar gjorda med avseende på verksamheten vid pappersbruket och av den anledningen.

Skorstenen föroreningar — Stockfotografi © byggarn79 #6427914Återvinningsanläggningar - Förpacknings- och